Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne
  1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
   • przetwarzane zgodnie z prawem
   • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami
   • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania
 2. Cel i zakres zbierania danych
  1. Dane osobowe Użytkowników, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów informacyjnych oraz weryfikacji Użytkownika na stronie internetowej.
  2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
   • Imię i nazwisko
   • Adres e-mail
 3. Podstawa przetwarzania danych
  1. Korzystanie ze strony jest całkowicie dobrowolne. Osoba której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.
  2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
  3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2.
 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
  1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  3. Realizację uprawnień o których mowa w pkt. 4.1 i 4.2 można wyegzekwować poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@serialowepremiery.pl
 5. Pliki cookies i web storage
  1. Strona internetowa używa plików cookies i web storage. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Użytkownika i korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  2. Pliki cookies umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości strony internetowej. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników, m.in. typ strony z jakiej Użytkownik został przekierowany, liczba odwiedzin i czas wizyty na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
  3. Web storage jest używany do gromadzenia informacji o dodanych serialach i obejrzanych odcinkach przez niezalogowanego Użytkownika.
  4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies i web storage do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies i web storage dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Postanowienia końcowe
  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Ta strona wykorzystuje cookies i web storage do przechowywania informacji. Pozostając na niej godzisz się na ich zapisywanie w twojej przeglądarce.close